ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

Лабораторија за телекомуникационе и рачунарске мреже намењена је за истраживање, пројектовање, развој и испитивање телекомуникационих и рачунарских мрежа и уређаја.

Основне карактеристике
Лабораторија је опремљена и оспособљена за пружање следећих услуга:
 • истраживање, развој и испитивање телекомуникационих  уређаја, рачунарске и микропроцесорске опреме,
 • истраживање, развој и функционална испитивања метода дигиталне обраде сигнала у елементима  уређаја телекомуникационих подсистема,
 • пројектовање и интеграцију телекомуникационих уређаја, рацунарских  и микропрецесорских архитехтура у телекомуникационе информационе подсистеме,
 • испитивање електричних и функционалних карактеристика  надзора и управљања телекомуникационих уређаја и опреме у телекомуникационој  мрежи.  
 • консалтинга у области планирања, координације и реализације истраживања и развоја физичких и функционалних елемената телекомуникационих и раћунарских мрежа, дигиталне обраде сигнала.

Техничке могућности
Лабораторија располаже мерним инструментима и одговарајућом опремом за испитивање и анализу резултата испитивања:
 • електричних и функционалних карактеристика елемената мреже телекомуникационих уређаја и опреме,
 • рачунарских оперативних система, апликативног софтвера, алгоритма за дигиталну обраду сигнала,  
 • функција аутономног, локалног и мрежног надзора и управљања уређајима и опремом,
 • функција наменских мултисензорских подсистема,
 • функција дигиталне обраде сигнала  имплементираних у разним склоповима и уредјајима електронских подсистема,
 • примене стандарда, протокола, сервиса, транспорта података и заштите података.
Испитивања се врше према међународним или одговарајућим домаћим стандардима и прописима, у складу са захтевима корисника и врстом уређаја и система.

Планиране активности
Планирана су:
 • Истраживања и развој савремених техничких решења за надзор и управљање у телекомуникационим и рацунарским мрежама,
 • Истраживања и развој телекомуникационих информационих система за рад у реалном времену,
 • Истраживања и развој мрежних елемената на бази техничких решења заснованих на микропроцесорима и сигнал процесорима,
 • Истраживање и развој мултисервисних телекомуникационих мрежа
 • Истраживања и развој техничких решења система за звукометријско извиђање - SZI,
 • Модификацију PT радио-гониометра RGK-2/3,
 • Развој широкопојасног радио-гониометра за фреквенцијски опсег 1.6 MHz – 3GHz

Области примене:

 • војне телекомуникационе мреже,
 • цивилни телекомуникациони подсистеми и системи (индустријски системи, саобраћајни системи, разнородне службе: здравство, ватрогасне, и сл.)
 
Референце
У Лабораторији су истраживани и развијани:
 • физички и функционални елементи мреже телекомуникационих, рачунарских и микропроцесорских уређаја и опреме,
 • телекомуникациони информациони уређаји и подсистеми,  
 • подсистеми за надзор и управљање,
 • уређаји и системи из области електронског извиђања, електронског ометања, дигиталне обраде сигнала,  акустичких и мултисензорских сигнала,
 • Вршена су интерна испитивања уз израду одговарајућих извештаја за потребе ЈНА, ВС, ВЈ.

Развијени и усвојени у НВО су следећи прототипови уређаја и   система:
 • Радио-ометачка станица за VF опсег ROMSt-VF,
 • Генератор ометачких сигнала GEMOS-VF,
 • Класификатор радио сигнала,
 • Радио-гониометар за VVF/UVF опсег RGK-2/3.

МЕНИ