ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПОДСИСТЕМЕ ВОЗИЛА

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПОДСИСТЕМE ВОЗИЛА намењена је за испитивање компонената борбених и неборбених возила. Током рада ВТИ а на развоју борбених возила, за потребе лабораторијских испитивања формиран је већи број пробних столова опште и специјализоване намене који сада чине основу ове Лабораторије. У оквиру Лабораторије за подсистеме возила реализују се и све врсте теренских испитивања када се проверавају функционалност, перформансе и поузданост развијених компонената, подсистема и возила у целини. У делатност Лабораторије спадају и послови хомологације према одредбама прописа UN/ECE за које постоји овлашћење надлежне републичке институције, Агенције за безбедност саобраћаја.
Испитна опрема Лабораторије
У састав Лабораторије за подсистеме возила улазе пробни столови за испитивање:
•    мотора СУС снаге до 1900 kW,
•    пумпи високог притиска,
•    уређаја за хлађење,
•    пречистача за ваздух,
•    трансмисија снаге до 170 kW,
•    трансмисија снаге до 900 kW,
•    хидрауличких компонената,
•    компонената ходног система гусеничних возила (торзионих штапова, ослоних точкова, гумено-металних зглобова гусеница итд.).
Пробни столови за испитивање мотора и трансмисија великих снага најважнији су део ове Лабораторије и интегрисани су на једном простору користећи заједничку инфраструктуру (командну салу, управљачку опрему, инсталације и др.). Променом конфигурације пробних столова, чију основу чине хидрауличке кочнице SCHENCK, могуће је испитивање мотора различитих нивоа снаге и трансмисија различитих концепција (агрегатних или у блоку).
Такође, један од важнијих је и пробни сто за динамичка испитивања елемената и склопова ходног система. Основу овог пробног стола чини хидраулични пулзатор максималне силе 100 kN и хода 400 mm. За управљање пулзатором може се користити нека од стандардних функција из генератора сигнала или спољни сигнал којим се задају режими оптерећења снимљени у експлоатацији.
И остали пробни столови ове Лабораторије у значајној мери су адаптивни чиме је омогућено испитивање компонената различитих перформанси и габарита.
Мерна опрема
Лабораторија располаже респектабилном мерном опремом познатих светских произвођача (AVL, HBM, B&K, HP, NICOLET, AERZENGER, SEPPLER итд.). Ту спадају различити типови мерних претварача, уређаји за кондиционирање мерних сигнала и друга мерна опрема. Њоме се могу мерити: притисци до 1000 bar, силе до 500 kN, обртни моменти до 10 kNm, ходови до ±100 mm, убрзања до ±200 m/s2, протоци течности 0,8 до 1200 l/min итд.
Аквизицијски системи високих перформанси омогућавају праћење и снимање већег броја мерних параметара и код врло брзих динамичких процеса какав је радни процес мотора са унутрашњим сагоревањем.
Могућности испитивања
За потенцијалне кориснике из војног и цивилног сектора Лабораторија за подсистеме возила нуди:
 • испитивање мотора у циљу утврђивања функционалних карактеристика и провере поузданости,
 • експериментална истраживања у области радног процеса мотора и система убризгавања горива,
 • експериментално утврђивање струјних и термичких карактеристика размењивача топлоте као и функционалних карактеристика пречистача ваздуха, центрифугалних компресора и пумпи за уље и расхладну течност мотора,
 • одређивање функционалности и поузданости трансмисија различитих концепција и нивоа снаге,
 • одређивање радних и функционалних карактеристика хидрауличких компонената,
 • утврђивање функционалности и поузданости компонената ходног система возила,
 • утврђивање понашања елемената и склопова у режиму цикличног оптерећења,
 • хомологациона испитивања и контрола саобразности моторних возила према правилницима ECE R39 (брзиномер), ECE R51 (емисија буке) и ECE R110 (провера уградње компонената за коришћење компримованог природног гаса за погон возила).
Референце
Испитивања компонената борбених возила:
 • тенковских мотора В46 ТК и В46 ТК1
 • трансмисија за тенкове М 84 и М 84А,
 • трансмисије у блоку за БВП М 80 и БВП М 80А,
 • елемената ходног система БВП М 80 и БВП М 80А, и тенкова М 84 и М 84А,
 • уређаја за пречишћавање ваздуха,
 • пумпи високог притиска и бризгача,
 • компонената погонске групе и ходног система тенка НДТ ВИХОР итд.
Одређени број испитивања рађен је и за екстерне кориснике:
 • испитивање интегралних погонских група за ИМК 14. ОКТОБАР,
 • испитивање пречистача ваздуха за интегралне погонске групе,
 • испитивање центрифугалних компресора у оквиру генералног ремонта мотора В46 6,
 • хомологациона испитивања и контрола саобразности аутобуса према правилницима ECE R39, ECE R51 и ECE R110 за ВУЛОВИЋ ТРАНСПОРТ,
 • испитивање брзорастављивих спојница за ФАДИП итд.

 

МЕНИ