НОВОСТИ

05.02.2020

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем 61 лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време, ради попуне формацијских места у установи Министарства одбране: Војнотехнички институт Београд
 
Радна места која се попуњавају:

1.    Референт за међународну сарадњу и односе са јавношћу, ВСС - 1 извршилац,
2.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
3.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
4.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
5.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
6.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
7.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
8.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
9.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
10.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
11.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац, 
12.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
13.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
14.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
15.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
16.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
17.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
18.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
19.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
20.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
21.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
22.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
23.    Пројектант, ВСС – 2 извршиоца,
24.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
25.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
26.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
27.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
28.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
29.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
30.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
31.    Истраживач, ВСС - 3 извршиoца,
32.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
33.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
34.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
35.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
36.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
37.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
38.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
39.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
40.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
41.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
42.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
43.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
44.    Радник на прототипским пословима, 5. степен – 3 извршиоца,
45.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
46.    Самостални референт за књиговодство – оператер, ССС – 1 извршилац,
47.    Референт за уговарање, ССС – 1 извршилац,
48.    Референт за саобраћајне послове – диспечер, ВШС – 1 извршилац,
49.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац.

Општи услови:
 
  • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
  • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
  • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
  • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
  • да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
  • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:
За радно место под ред. бр. 1:
да кандидат има завршен одговарајући факултет из области друштвено-хуманистичких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, знање енглеског језика; 

За радно место под ред. бр. 2:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 3:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 4:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 5:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 6:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства; просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 7:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 8:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више; 

За радно место под ред. бр. 9:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 10:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 11
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника или електроника или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 12:
 да кандидат има завршен одговарајући  факултет из области техничких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 13:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 14:   
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 15:
 да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 16:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или ваздухопловство, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 17:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или ваздухопловство или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 18:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 19: 
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.20:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр.21:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр.22:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: текстилна технологија на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.23:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.24:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.25:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.26:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или рачунарство и информатика или информациони инжењеринг или рачунарско инжењерство или  информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.27:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.28:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.29:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.30:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.31:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника); звање дипломирани инжењер машинства,  магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.32:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродоградња  на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.33:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника) на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 


За радно место под ред. бр.34:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника); звање дипломирани инжењер машинства,  магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.35:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродоградња или моторна возила или шинска возила или железничко машинство или примењена механика и аутоматско управљање; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.36:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: бродоградња или ваздухопловство или заваривање и заварене конструкције или моторна возила или производно машинство или системи наоружања или шинска возила или транспортно инжењерство или конструкције и логистика или механизација и конструкционо инжењерство или машинске конструкције или развој и инжењеринг или производно-информационе технологије или војноиндустријско инжењерство или машинско инжењерство или аутомобилско инжењерство или пројектовање у машиноградњи на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр.37:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

за радно место под ред. бр. 38:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 39:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: војно машинство, термотехника, ваздухопловство, аерокосмотехника, системи наоружања, аутоматско управљање на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 40:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 41:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули:  ваздухопловство (аерокосмотехника), или производно машинство, или машинство и информационе технологије, или механика; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.42:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.43:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: производно машинство, или машинство и информационе технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр.44:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста, или металоглодач – специјалиста или металобрусач – специјалиста;


За радно место под ред. бр.45:
да кандидат има завршен одговарајући факултет,  модули: рачунарска техника и информатика, или рачунарство и информатика, или информациони инжењеринг, или рачунарско инжењерство или  информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред.бр.46:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;

За радно место под ред.бр.47:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;

За радно место под ред.бр.48:
да кандидат има завршену одговарајућу вишу школу или  студије у обиму од 180 ЕСП  бодова, област: саобраћајно инжењерство.

 За радно место под ред. бр.49
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар;

 Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“ бр.13/19).

За радно место под редним бројем 1 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова и то провера стручних знања 15%, а провера знања енглеског језика 5%), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под редним бројем 2 до редног броја 49 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера стручних знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.


Провера знања и способности за радно место под редним бројем 1 спроводи се из области јавних комуникација  и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције. Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованог теста у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 4, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 и 42 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44 и 49  спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 20 и 21 спроводи се из области  хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 22 спроводи се из области текстилне технологије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 26 и 45 спроводи се из области информатике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем  46 и 47 спроводи се из области економије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 48 спроводи се из области саобраћаја и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс. 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“, на web страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика“ и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радно места под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);

ОСТАЛЕ НОВОСТИ

Војнотехнички институт одликован Орденом белог орла са мачевима другог степена

15.02.2019

Војнотехнички институт одликован Орденом белог орла са мачевима другог степена

На свечаности поводом обележавања Дана државности ...

Приказ наоружања и војне опреме у Војнотехничком институту

11.01.2019

Приказ наоружања и војне опреме у Војнотехничком институту

Министар одбране Александар Вулин, начелник ...

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2018

11.10.2018

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2018

У Војнотехничком институту у Београду под ...

Председник Вучић у ВТИ

14.08.2018

Председник Вучић у ВТИ

Председник Републике Србије и врховни командант ...

СТРАНА:8/35
>
 
6
7
8
9
ИДИ НА СТРАНУ: