НОВОСТИ

05.02.2020

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем 61 лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време, ради попуне формацијских места у установи Министарства одбране: Војнотехнички институт Београд
 
Радна места која се попуњавају:

1.    Референт за међународну сарадњу и односе са јавношћу, ВСС - 1 извршилац,
2.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
3.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
4.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
5.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
6.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
7.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
8.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
9.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
10.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
11.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац, 
12.    Технолог, ВСС - 1 извршилац, 
13.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
14.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
15.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
16.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
17.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
18.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
19.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
20.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
21.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
22.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
23.    Пројектант, ВСС – 2 извршиоца,
24.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
25.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
26.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
27.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
28.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
29.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
30.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
31.    Истраживач, ВСС - 3 извршиoца,
32.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
33.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
34.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
35.    Истраживач, ВСС - 2 извршиoца,
36.    Технолог, ВСС - 2 извршиoца,
37.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
38.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
39.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
40.    Пројектант, ВСС - 1 извршилац,
41.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
42.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
43.    Технолог, ВСС - 1 извршилац,
44.    Радник на прототипским пословима, 5. степен – 3 извршиоца,
45.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
46.    Самостални референт за књиговодство – оператер, ССС – 1 извршилац,
47.    Референт за уговарање, ССС – 1 извршилац,
48.    Референт за саобраћајне послове – диспечер, ВШС – 1 извршилац,
49.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац.

Општи услови:
 
  • да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
  • да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
  • да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
  • да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
  • да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
  • да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:
За радно место под ред. бр. 1:
да кандидат има завршен одговарајући факултет из области друштвено-хуманистичких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, знање енглеског језика; 

За радно место под ред. бр. 2:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 3:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 4:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 5:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 6:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства; просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 7:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 8:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више; 

За радно место под ред. бр. 9:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, или аутомобилско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 10:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 11
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника или електроника или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 12:
 да кандидат има завршен одговарајући  факултет из области техничких наука на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 13:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 14:   
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 15:
 да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 16:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство), или производно машинство, или машинске конструкције, или ваздухопловство, или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 17:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или ваздухопловство или војноиндустријско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр. 18:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: системи наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 19: 
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.20:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр.21:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: органска хемијска технологија, или полимерно инжењерство, или хемијско процесно инжењерство, или инжењерство материјала на основним и мастер академским студијама; звање дипломирани инжењер технологије или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр.22:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: текстилна технологија на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.23:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.24:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.25:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.26:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или рачунарство и информатика или информациони инжењеринг или рачунарско инжењерство или  информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.27:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.28:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: примењена електроника, или електроника или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.29:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.30:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.31:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника); звање дипломирани инжењер машинства,  магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.32:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродоградња  на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 

За радно место под ред. бр.33:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника) на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме; 


За радно место под ред. бр.34:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: ваздухопловство (аерокосмотехника); звање дипломирани инжењер машинства,  магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.35:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродоградња или моторна возила или шинска возила или железничко машинство или примењена механика и аутоматско управљање; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.36:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: бродоградња или ваздухопловство или заваривање и заварене конструкције или моторна возила или производно машинство или системи наоружања или шинска возила или транспортно инжењерство или конструкције и логистика или механизација и конструкционо инжењерство или машинске конструкције или развој и инжењеринг или производно-информационе технологије или војноиндустријско инжењерство или машинско инжењерство или аутомобилско инжењерство или пројектовање у машиноградњи на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр.37:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

за радно место под ред. бр. 38:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модул: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или рачунарско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или микроталасна техника, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство, или електроенергетски системи, или електроенергетика, или електроенергетика - електроенергетски системи, или електроенергетика - енергетска електроника и електричне машине на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 39:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: војно машинство, термотехника, ваздухопловство, аерокосмотехника, системи наоружања, аутоматско управљање на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 40:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр. 41:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули:  ваздухопловство (аерокосмотехника), или производно машинство, или машинство и информационе технологије, или механика; звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.42:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: рачунарско инжењерство, или софтверско инжењерство и информационе технологије, или рачунарство и аутоматика, или телекомуникациони системи, или обрада сигнала, или ембедед системи и алгоритми, или примењена електроника, или електроника, или телекомуникације и обрада сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и технологије, или софтверско инжењерство, или информациони системи, или аутоматско управљање, или сигнали и системи, или рачунарска техника и информатика, или системско инжењерство и радио комуникације, или софтверско инжењерство; звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.43:
да кандидат има завршен одговарајући факултет, модули: производно машинство, или машинство и информационе технологије на основним и мастер академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме;

За радно место под ред. бр.44:
да кандидат има завршен 5. степен стручне спреме, подручје рада: машинство и обрада метала, образовни профили (занимања): металостругар – специјалиста, или металоглодач – специјалиста или металобрусач – специјалиста;


За радно место под ред. бр.45:
да кандидат има завршен одговарајући факултет,  модули: рачунарска техника и информатика, или рачунарство и информатика, или информациони инжењеринг, или рачунарско инжењерство или  информационе технологије или информациони системи и технологије на основним и мастер академским студијама или на основним студијама којим је стекао VII-1 стручне спреме, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред.бр.46:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;

За радно место под ред.бр.47:
да кандидат има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, подручје рада: економија;

За радно место под ред.бр.48:
да кандидат има завршену одговарајућу вишу школу или  студије у обиму од 180 ЕСП  бодова, област: саобраћајно инжењерство.

 За радно место под ред. бр.49
завршена средња школа у трогодишњем трајању, образовни профил (занимање) бравар;

 Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењена Одлука о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“ бр.13/19).

За радно место под редним бројем 1 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова и то провера стручних знања 15%, а провера знања енглеског језика 5%), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под редним бројем 2 до редног броја 49 биће спроведене следеће активности у селекцији: просек оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (30% од укупног броја бодова), провера стручних знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.


Провера знања и способности за радно место под редним бројем 1 спроводи се из области јавних комуникација  и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције. Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованог теста у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 4, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40 и 42 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44 и 49  спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 20 и 21 спроводи се из области  хемије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 22 спроводи се из области текстилне технологије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 26 и 45 спроводи се из области информатике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем  46 и 47 спроводи се из области економије и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 48 спроводи се из области саобраћаја и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс. 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“, на web страници Министарства одбране, у дневном листу „Политика“ и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радно места под редним бројем 1: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);

ОСТАЛЕ НОВОСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС

01.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанства у својству цивилних ...

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2016

06.10.2016

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2016

У Војнотехничком институту у Београду под ...

СТРАНА:1/35
>
 
ИДИ НА СТРАНУ: