НОВОСТИ

13.02.2018

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт
расписује

ј а в н и
К О Н К У Р С

За пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време

ради попуне формацијских места у

I.    Назив установе министарства одбране у којој се врши попуна радних места:

Војнотехнички институт Београд, Управе за одбрамбене технoлогије, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије

Радна места која се попуњавају:

1.    Самостални истраживач, ВСС - 1 извршилац,
2.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац,
3.    Радник на прототипским пословима, 5. степен – 1 извршилац,
4.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац,
5.    Истраживач, ВСС – 5 извршилаца,
6.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац,
7.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац,
8.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац,
9.    Управник радионице, С1С - 1 извршилац,
10.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац,
11.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац,
12.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац,
13.    Радник на прототипским пословима, 3. степен -1 извршилац,
14.    Начелник одсека, ВСС- 1 извршилац,
15.    Руководилац групе, ССС - 1 извршилац,
16.    Виши оператер система, ССС - 1 извршилац,
17.    Виши технички сарадник, ССС -  1 извршилац.


Општи услови:
 
-    да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
-    да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
-    да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
-    да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
-    да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
-    да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.


Посебни услови:

За радно место под ред. бр. 1:

-    завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo), термотехника, ваздухопловство (аерокосмотехника), информационе технологије, механика или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више, 2 године радног искуства у струци;

За радно место под ред. бр. 2:
-    завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању;

За радно место под ред. бр. 3:
-    завршен 5. степен стручне спреме, 5 година радног искуства на пословима обраде метала поступцима стругања, глодања, брушења и заваривања у заштитној атмосфери и у руковању машинским системима;

За радно место под ред. бр. 4:
-    завршенa одговарајућa школа у четворогодишњем трајању, смер електроника, да кандидат има занимање електротехничар електронике;

За радно место под ред. бр. 5:
-    завршен одговарајући факултет, смер – ваздухопловни или аерокосмотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 6:
-    завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању, смер компјутерско конструисање;
 
За радно место под ред. бр. 7:
-    завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању, образовни профил електротехничар електронике или електротехничар телекомуникација;

За радно место под ред. бр. 8:
-    завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању, да кандидат има занимање техничар за компјутерско управљање,

За радно место под ред. бр. 9:
-    завршена виша машинска  школа или основне академске или струковне студије 1. степена, (180 ЕСПБ), да кандидат има звање машински инжењер или инжењер машинства или струковни инжењер машинства, 5 година радног искуства у струци;

За радно место под ред. бр. 10:
-    завршена средња машинска школа у трогодишњем трајању, да кандидат има сертификат-атест за  заваривање у заштитној атмосфери аргона;

За радно место под ред. бр. 11:
-    завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање оружар;

 За радно место под ред. бр. 12:
-    завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање  артиљеријски механичар;

За радно место под ред. бр. 13:
-    завршена средња школа у трогодишњем трајању, занимање бравар;

За радно место под ред. бр. 14:
-    завршен одговарајући факултет, смер термотехника, термоенергетика и хидроенергетика, конструкције и логистика, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер или мастер инжењер машинства, да кандидат има лиценцу одговорног извођача радова, 5 година радног искуства у струци;

За радно место под ред. бр. 15:
-    завршена средња школа у четворогодишњем трајању, положен стручни испит из области заштите од пожара, возачка дозвола Б и Ц категорије;

За радно место под ред. бр. 16:
 - завршена правно биротехничка или правно пословна школа у четворогодишњем трајању;

За радно место под ред. бр. 17:
 - завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању.


II.    Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.6/14, 23/15 и 30/17).

За радна места под редним бројем 1 и 5 биће спроведене следеће активности у селекцији:  просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под редним бројем 2, 3, 4 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 биће спроведене следеће активности у селекцији: просечна оцена током школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности.

Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 17 спроводи се из области машинства и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачно одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под редним бројем 2, 4 и 7 спроводи се из области електротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачно одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 15 спроводи се из области противпожарне заштите и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачно одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под редним бројем 16 спроводи се из области канцеларијског пословања и то на тај начин што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачно одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Кандидати који не задовоље на провери знања или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

III.    Рок за подношење пријаве на јавни конкурс. 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на web страници Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије, у дневном листу „Политика“.

IV.    Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.

V.    Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

VI.    Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радно места под редним бројем 1 и 9: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решење, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радно места под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство на пословима обраде метала поступцима стругања, глодања, брушења и заваривања у заштитној атмосфери и у руковању машинским системима  (решење, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радно места под редним бројем 14: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа,   лиценца одговорног извођача радова и оригинал или оверене фотокопије исправа којима се доказује радно искуство (решење, потврде послодавца и други акти из којих се види на којим пословима и у ком временском периоду је стечено радно искуство),

За радна места под редним бројем  10 и 15: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа, сертификат за заваривање у заштитној атмосфери аргона односно уверење о положеном стручном испиту из области заштите од пожара,

За радна места под редним бројем 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16 и 17: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање или занимање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби  члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају опште и посебне услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим акто странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности: да орган прибави податке о којим се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе појединачне пријаве за свако формацијско место на које конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

 

ПРИЛОГ-изјаве

 
 

ОСТАЛЕ НОВОСТИ

14.10.2022

Конкурс Министарства одбране за доделу 44 студентске стипендије

Министарство одбране Републике Србије расписало ...

13.10.2022

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2022

У Војнотехничком институту у Београду под ...

17.06.2022

ЈАВНИ КОНКУРС

01.06.2022. Министарство одбране расписало ...

01.06.2022

Војнотехнички институт учествовао на сајму „BELGRADE FUTURE GAMING 2022“

На Сајму опреме за игре на срећу, софтвера ...

09.12.2021

Војнотехнички институт јачи за 41 новозапосленог

На данашњој свечаности у Дому Војске у Београду ...

СТРАНА:3/35
>
 
1
2
3
4
5
ИДИ НА СТРАНУ: