НОВОСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС

01.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у


I.  Назив установе министарства одбране у којој се врши попуна радних места:

Војнотехнички институт Београд, Управе за одбрамбене технилогије, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије

Радна места која се попуњавају:

1.    Истраживач, ВСС -3  извршиоца,
2.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
3.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
4.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
5.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
6.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
7.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
8.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
9.    Истраживач, ВСС -  2 извршиоца,
10.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
11.    Истраживач, ВСС -  1 извршилац,
12.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац, 
13.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
14.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
15.    Истраживач, ВСС - 9 извршилаца,
16.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
17.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
18.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
19.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
20.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
21.    Виши технички сарадник, ССС - 1 извршилац и
22.    Виши технички сарадник, ССС - 1 извршилац.

Општи услови:
 
-да су кандидати држављани Републике Србије,
-да су здравствено способни за службу у Министарству одбране и Војсци Србије,
-да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
-да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде   дужности из радног односа,
-да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
-да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

За радно место под ред. бр. 1:

-завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинство); производно машинство; транспортно инжењерство, конструкције и логистика (машинске конструкције и механизација) или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 2:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинство) термотехника, термоенергетика или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

 За радно место под ред. бр. 3:
завршен одговарајући факултет, модули: сигнали и системи, или електроника или рачунарска техника и информатика, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 4:
завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 5:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo), производно машинство или термотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 6:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo) или термотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 7:
завршен одговарајући факултет,  модули: електроника, сигнали и системи, софтверско инжењерство, рачунарска техника и информатика или електроенергетски претварачи, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар техничких наука или мастер инжењер електротехнике, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 8:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo), термотехника, ваздухопловство (аерокосмотехника), информационе технологије, механика или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 9:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје полимерно инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 10:
завршен одговарајући факултет, студијски програм металуршко инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер металургије, магистар или мастер инжењер металургије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.11:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје полимерно инжењерство или органска хемијска технологија на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 12:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје органска хемијска технологија на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије горе наведеног профила, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 13:
завршен одговарајући факултет, модули: електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или системски инжењеринг и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 14:
завршен одговарајући факултет, модули: наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника, електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или системски инжењеринг и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 15:
завршен одговарајући факултет, смер – ваздухопловни или аерокосмотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 16:
завршен одговарајући факултет, модули: телекомуникације и информационе технологије или рачунарска техника и информатика, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 17:
завршен одговарајући факултет, модули: електроенергетски претварачи или електроенергетски системи, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 18:
завршен одговарајући факултет, модули: електроника и микросистеми или микроелектроника или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или ембедед система и алгоритми, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 19:
завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или информациони системи и технологије, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер организационих наука, магистар или мастер инжењер организационих наука, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 20:
завршен одговарајући факултет, модули: софтверско инжењерство или информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке или рачунарство и информатика, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер организационих наука, магистар или мастер инжењер организационих наука, или дипломирани математичар или магистар или мастер математичар, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 21:
завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању;

За радно место под ред. бр. 22:
завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању.


II.    Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.6/14, 23/15 и 30/17).

За радна места под ред. бр. 1 до 20 следеће активности у селекцији:  просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под ред. бр. 21 и 22 следеће активности у селекцији:  просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности, укључујући и проверу знања енглеског језика.

Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Кандидати који не задовоље на провери знања и способности и провери знања енглеског језика, или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности и проверу знања енглеског језика биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности, провере знања енглеског језика и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који задовоље све активности у процесу селекције, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: Београд.

III.    Рок за подношење пријаве на јавни конкурс. 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на web страници Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије, у дневном листу „Политика“.

IV.    Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.

V.    Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

VI.    Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радна места под редним бројем 1 до 20 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа. Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и диплому или уверење о завршеним основним студијама. Кандидати са завршеним магистарским студијама дужни су да доставе и диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми.

За радна места под редним бројем 21 до 22 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби  члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају опште и посебне услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

ОСТАЛЕ НОВОСТИ

СТРАНА:18/35
>
 
18
ИДИ НА СТРАНУ: