НОВОСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС

01.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанства у својству цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у


I.  Назив установе министарства одбране у којој се врши попуна радних места:

Војнотехнички институт Београд, Управе за одбрамбене технилогије, Сектора за материјалне ресурсе, Министарства одбране, Републике Србије

Радна места која се попуњавају:

1.    Истраживач, ВСС -3  извршиоца,
2.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
3.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
4.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
5.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
6.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
7.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
8.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
9.    Истраживач, ВСС -  2 извршиоца,
10.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
11.    Истраживач, ВСС -  1 извршилац,
12.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац, 
13.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
14.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
15.    Истраживач, ВСС - 9 извршилаца,
16.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
17.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
18.    Истраживач, ВСС - 2 извршиоца,
19.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
20.    Истраживач, ВСС - 1 извршилац,
21.    Виши технички сарадник, ССС - 1 извршилац и
22.    Виши технички сарадник, ССС - 1 извршилац.

Општи услови:
 
-да су кандидати држављани Републике Србије,
-да су здравствено способни за службу у Министарству одбране и Војсци Србије,
-да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу,
-да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде   дужности из радног односа,
-да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
-да су безбедносно проверени и да немају безбедносних сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.

Посебни услови:

За радно место под ред. бр. 1:

-завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинство); производно машинство; транспортно инжењерство, конструкције и логистика (машинске конструкције и механизација) или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 2:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинство) термотехника, термоенергетика или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

 За радно место под ред. бр. 3:
завршен одговарајући факултет, модули: сигнали и системи, или електроника или рачунарска техника и информатика, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 4:
завршен одговарајући факултет, модули: мотори СУС или моторна возила, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 5:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo), производно машинство или термотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 6:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo) или термотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 7:
завршен одговарајући факултет,  модули: електроника, сигнали и системи, софтверско инжењерство, рачунарска техника и информатика или електроенергетски претварачи, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар техничких наука или мастер инжењер електротехнике, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 8:
завршен одговарајући факултет,  модули: системи наоружања (војно машинствo), термотехника, ваздухопловство (аерокосмотехника), информационе технологије, механика или аутоматско управљање, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 9:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје полимерно инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 10:
завршен одговарајући факултет, студијски програм металуршко инжењерство на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер металургије, магистар или мастер инжењер металургије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр.11:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје полимерно инжењерство или органска хемијска технологија на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 12:
завршен одговарајући факултет, студијски програм хемијско инжењерство, изборно подручје органска хемијска технологија на основним и мастер студијама, да кандидат има звање,  дипломирани инжењер технологије, магистар или мастер инжењер технологије горе наведеног профила, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 13:
завршен одговарајући факултет, модули: електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или системски инжењеринг и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 14:
завршен одговарајући факултет, модули: наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника, електроника и миркосистеми или микроелектроника или телекомуникације или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или системски инжењеринг и радио-комуникације или ембедед система и алгоритми или рачунарско инжењерство или софтверско инжењерство или рачунарске комуникације, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 15:
завршен одговарајући факултет, смер – ваздухопловни или аерокосмотехника, да кандидат има звање дипломирани машински инжењер, магистар техничких наука или мастер инжењер машинства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 16:
завршен одговарајући факултет, модули: телекомуникације и информационе технологије или рачунарска техника и информатика, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 17:
завршен одговарајући факултет, модули: електроенергетски претварачи или електроенергетски системи, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 18:
завршен одговарајући факултет, модули: електроника и микросистеми или микроелектроника или рачунарска техника и информатика или управљање системима или сигнали и системи или обрада сигнала или ембедед система и алгоритми, да кадидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 19:
завршен одговарајући факултет, модули: рачунарска техника и информатика или информациони системи и технологије, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер организационих наука, магистар или мастер инжењер организационих наука, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 20:
завршен одговарајући факултет, модули: софтверско инжењерство или информациони системи и технологије или софтверско инжењерство и рачунарске науке или рачунарство и информатика, да кандидат има звање дипломирани инжењер електротехнике, магистар електротехничких наука или мастер инжењер електротехнике и рачунарства, или дипломирани инжењер организационих наука, магистар или мастер инжењер организационих наука, или дипломирани математичар или магистар или мастер математичар, просечна оцена у току студија 8,00 и више;

За радно место под ред. бр. 21:
завршена средња машинска школа у четворогодишњем трајању;

За радно место под ред. бр. 22:
завршена средња електротехничка школа у четворогодишњем трајању.


II.    Заједничко за сва радна места:

Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани тачком 4. Одлуке о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“ бр.6/14, 23/15 и 30/17).

За радна места под ред. бр. 1 до 20 следеће активности у селекцији:  просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности укључујући и проверу знања енглеског језика (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

За радна места под ред. бр. 21 и 22 следеће активности у селекцији:  просек оцена са последњег нивоа школовања (30% од укупног броја бодова), провера знања и способности (20% од укупног броја бодова), психолошка процена кандидата (40% од укупног броја бодова), разговор са кандидатом (10% од укупног броја бодова), медицинско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на радним местима за која конкуришу биће упућени на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене установе. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких капацитета кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолошких капацитета биће организована провера знања и способности, укључујући и проверу знања енглеског језика.

Провера знања и способности спроводи се тако што кандидат на тесту знања одговара на питања бирањем једног тачног одговора или више тачних одговора, а вреднује се тако што се одређује проценат тачних одговора. Кандидати са више од 50% тачних одговора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања енглеског језика спроводи се путем стандардизованих тестова у организацији Катедре за стране језике Војне академије.

Кандидати који не задовоље на провери знања и способности и провери знања енглеског језика, или који се не одазову позиву да учествују  у овој фази изборног поступка губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и способности и проверу знања енглеског језика биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере знања и способности, провере знања енглеског језика и разговора кандидати ће бити благовремено обавештени телефонским путем на бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем mail на e-mail адресе наведене у пријави.

За кандидате који задовоље све активности у процесу селекције, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Правилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о здравственој способности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: Београд.

III.    Рок за подношење пријаве на јавни конкурс. 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“, на web страници Министарства одбране Републике Србије и Војске Србије, у дневном листу „Политика“.

IV.    Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. економиста, тел. 011/2051-242.

V.    Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Војнотехнички институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс“. Лична достава пријава може се извршити у деловодству Војнотехничког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

VI.    Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, mail адреса, редни број радног места на које се конкурише, кандидати, поред кратке биографије прилажу и следеће:

За радна места под редним бројем 1 до 20 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа. Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и диплому или уверење о завршеним основним студијама. Кандидати са завршеним магистарским студијама дужни су да доставе и диплому или уверење о стеченој високој стручној спреми.

За радна места под редним бројем 21 до 22 – оргинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено прописано звање; уверење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци); уверење надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној код јавног бележника биће одбачене закључком.

Сагласно одредби  члана 125. Закона о Војсци Србије између кандидата који испуњавају опште и посебне услове конкурса, првенство под једнаким условима има супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

ОСТАЛЕ НОВОСТИ

ЈАВНИ КОНКУРС

01.11.2017

ЈАВНИ КОНКУРС

За пријем лица из грађанства у својству цивилних ...

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2016

06.10.2016

ОТВОРЕН НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП ОТЕХ 2016

У Војнотехничком институту у Београду под ...

СТРАНА:1/35
>
 
ИДИ НА СТРАНУ: